Algemene voorwaarden

Algemene & voorwaarden

 • Algemene voorwaarden.
 • Alle producten geleverd door beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export worden met grote zorg verpakt en verstuurd.
 • Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export  is niet aansprakelijk voor schade door derden zoals de vervoerder van de producten na bestelling.
 • Houdt er rekening mee dat alle producten van hoge kwaliteit zijn, maar dat beschadiging en of verkleuring kan optreden door situaties waar beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export  geen invloed op heeft zoals:
 • Het laten vallen of stoten tegen harde oppervlakten van de producten.
 • Het dragen van de producten in water zoals tijdens douchen of zwemmen, afwassen e.d.
 • Het aanbrengen van metaal tegen of naast een product waardoor beschadiging kan optreden.
 • Het dragen van producten in combinatie met cosmetica zoals huidverzorgende middelen, parfum, e.d.
 • Het langdurig in zonlicht laten liggen waardoor verkleuring kan optreden.
 • En alle soortgelijke situaties waar redelijkerwijs rekening mee gehouden dient te worden.
 • Ook de PH-waarde (zuur graad) van de huid van de gebruiker heeft grote invloed op de kleur.
 • De afbeeldingen kunnen enigzins afwijken van de werkelijke producten doordat hier verschillende factoren invloed hebben op de afbeelding en de werkelijke producten zoals:
 • De kwaliteit van de foto
 • De kwaliteit en /of instellingen van het beeldscherm waarop u de afbeeldingen bekijkt.
 • Het zelfde product, maar van verschillende leveringen en/of leveranciers aan beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export .
 • U dient de producten direct na ontvangst te controleren op juistheid en kwaliteit.
 • De in de (uitgebreide) omschijving vermelde aantallen en stuk prijzen, zijn indicaties en kunnen dus afwijken van het werkelijk aantal, wat dus ook invloed heeft op de werklijke stuk prijs. De aantallen en stuk prijzen zijn dus slechts om U hiervan een idee te geven, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • Oosterzon Import - Export / www.beadsinchina.com heeft ten alle tijden het recht om zonder overleg of aankondiging prijs wijzigingen, afbeeldingswijzigingen en/of omschrijvingswijzigingen door te voeren. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • Oosterzon Import - Export en “Een Wens” accepteren geen verantwoordelijkheid is zijn niet aansprakelijk voor de beschreven werking van de stenen. Dit is puur informatief en dient als zodanig geïnterpreteerd te worden, maar nooit als vervanging voor medicatie gebruikt te worden.

Mocht door omstandigheden een product toch niet voldoen aan de te verwachten kwaliteit, dan kunt u ons hierover op de hoogte brengen via e-mail binnen 2 dagen na levering. Indien u hier een vervangend product of vergoeding voor wenst te hebben, dient u zelf en voor eigen kosten de betreffende producten naar ons terug te sturen, waarna wij na beoordeling van de betreffende producten in overleg met u tot een passende oplossing zullen proberen te komen. Lees ook de pagina RETOUREN voor meer info hierover. 

 

artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export , en een Wederpartij waarop Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Oosterzon Import - Export, voor de uitvoering waarvan door Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van Oosterzon Import - Export. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10.  Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export daardoor direct of indirect ontstaan.

11.  Indien Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

12.  Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

artikel 4               Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

-   de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-   na het sluiten van de overeenkomst Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-   de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-   Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 1. Voorts is Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Oosterzon Import - Export, zal Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export anders aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

artikel  5            Overmacht
 1. Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export of van derden daaronder begrepen. Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 6            Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient per direct via iDeal of overschrijving via bank te geschieden op de factuurdatum, op een door Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export aangegeven. Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

artikel 7               Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export en door Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

artikel 8               Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 7 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Oosterzon Import - Export, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Oosterzon Import - Export, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export te retourneren en de eigendom daarover aan Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export te verschaffen, tenzij Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export en de door Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

artikel 9            Aansprakelijkheid

 1. Indien Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Beadsinchina.com / Oosterzon Import – Export beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.         De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

artikel 10 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

artikel 11            Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export toerekenbaar is.
 2. Indien Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Oosterzon Import - Export, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 12            Intellectuele eigendom

 1. Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

artikel  13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Beadsinchina.com / Oosterzon Import - Export het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Oosterzon Import - Export.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.